Accés a la informació

#DayaNuevaTransparent

Dilluns, 24 juliol 2017

Contractes Menors

70 - Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats, amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació